Main content

Alert message

http://www.zavit.org.il/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%9a-%d7%97%d7%95%d7%a3-%d7%a0%d7%a7%d7%99/

צוות משותף של המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה יחד עם המכון לחקר ימים ואגמים והמעבדה לחקר הכינרת השלים לאחרונה פרויקט רחב של הערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית בים התיכון. המחקר הוצג לאחרונה בכנס "שירותי המערכת האקולוגית – מהתיאוריה למציאות הישראלית" שהתקיים בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה.