Main content

Alert message

המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה

המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה הוקם בשנת 1985, על מנת לבצע מחקרים אינטר-דיסיפלינריים בתחום ניהול משאבי הטבע והסביבה בישראל. המרכז היה חלוץ המחקר ולאורך שנים רבות היחיד בתחום זה בישראל.

המרכז מהווה חוליה מרכזית במרכז הידע לשינויי אקלים בישראל אשר הוקם על ידי המשרד להגנת הסביבה ICCIC) The Israeli Center for Climate Change). מרכז הידע עוסק באיסוף מידע ובכתיבת מסמכי מדיניות בתחום ההסתגלות לשינויי אקלים.

המחקרים הנערכים במרכז עוסקים כולם בהיבטים הסוציו אקונומיים, תיאורטיים ויישומיים, של הסביבה בישראל. בתחום ניהול משאבי הסביבה עוסקים מחקרינו באיכות מים ואוויר, פסולת מוצקה, זהום רעש, שימור הטבע והשטחים הפתוחים. בתחום ניהול משאבי הטבע עוסקים מחקרינו בהידלדלות משאבי הטבע- מים, אנרגיה ומינרלים למיניהם.

שיטות המחקר כוללות הערכה של רשיונות בזכויות מים, רשיונות זיהום סחירים, ערכם של השטחים הפתוחים, ניהול פסולת, עלות ותועלת משימור המגוון הביולוגי, זהום מתחבורה, היבטים כלכליים של שינויי האקלים ועוד.

מימון הפעילות המחקרית במרכז מתבצע ע"י קרנות מחקר מקומיות (משרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות ועוד) וכן ע"י קרנות תחרותיות בינלאומיות (הקהילייה האירופית, OECD ועוד).

המרכז מארגן ימי עיון ומוביל מושבים בכנסים רבים בנושא כלכלת הסביבה.

ממצאי המחקרים מתפרסמים בכתבי עת אקדמיים ובכנסים בינלאומיים ומקומיים, והם מוגשים למקבלי החלטות בישראל.

 

 

energy is essential

© Amir Taran

achziv